Missie en visie

’t Klavertje, een toekomstgerichte school met een hart waar elk kind welkom is.

Vanuit onze missie om kwaliteitsvol onderwijs na te streven, baseren wij ons op de volgende pijlers:

Pijler 1: Een open en warme school met een hart voor alle kinderen

 • Wij willen dat kinderen zich geborgen voelen op school
 • Een positief en uitnodigend klimaat op school versterkt het welbevinden
 • Wij zorgen voor een klasklimaat gebaseerd op veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect
 • Wij staan open voor inbreng en initiatief van het kind
 • Er is ruimte voor een open communicatie, betrokkenheid en dialoog met ouders
 • Vanuit hun engagement werken ouders nauw samen met de school in functie van hun kind
 • Wij eerbiedigen de filosofische, ideologische, culturele en godsdienstige overtuiging van ouders en kinderen en waarborgen de vrije keuze
 • Onze school is een spiegel van de maatschappij en staat open voor diversiteit
open en warme school

Pijler 2: Een lerende school met aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind

 • Wij willen onze kinderen opvoeden tot kritische, jonge mensen die in de samenleving ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en de gemeenschap
 • Spelend en onderzoekend de wereld ontdekken
 • We streven een totale ontwikkeling van het kind na door maximale ontplooiingskansen aan te bieden
 • We zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds het bijbrengen van kennis en inzichten en anderzijds het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes
 • De school zorgt voor een positief, uitnodigend leerklimaat
 • Het schoolteam gaat ervan uit dat iedereen de kracht en de capaciteiten in zich heeft om te leren, te groeien en te veranderen 
 • Vertrekkende vanuit wat het kind kan, bouwen we stapsgewijs aan een onderwijsloopbaan
 • Wij houden rekening met aanleg en talenten, moeilijkheden en beperkingen via een gedifferentieerde aanpak die weerspiegeld wordt in de eerstelijnszorg als onderdeel van het volledige zorgbeleid
 • Wij willen dat de kinderen zichzelf kunnen evalueren en leren omgaan met slaagkansen en mislukkingen en hierbij zelfkennis opdoen
 • Het schoolteam realiseert doelgericht een brede en harmonische vorming die betekenisvol is

 

lerende school

Pijler 3: Een dynamische school

 • Het opdoen van ervaringen in de realiteit vormt de hoeksteen van intens leren o.a. door deel te nemen aan leeruitstappen en extramuros activiteiten
 • Wij maken gebruik van nieuwe en uitdagende leermethoden en werkvormen
 • Richting morgen met wetenschap en technologie

 

dynamische school

Pijler 4: Een duurzame school

 • Toekomstgericht willen wij kinderen voorbereiden op de maatschappelijke evoluties
 • Wij zetten in op het promoten van een gezond en veilig gedragspatroon
 • Aandacht voor milieuzorg op school

 

duurzame school
close